Neustále pracujeme na dokončení prvých dvoch domov

fotka aktuálna ku dňu: 2.4.2021
dokončená fasáda SO02, pokračujeme chodníkmi a výstavnou nových domov.